🦢 Arpi Bedding: Uyku Konforu 🌙

KVKK Aydınlatma Metni

Doğuş Yatak & Baza KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu:

Doğuş Yatak & Baza

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Siparişlerin işlenmesi ve teslimatın sağlanması
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kampanya, duyuru ve promosyon bilgilerinin iletilmesi
 • İletişim ve müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi
 • İstatistiksel analizler ve pazar araştırmaları yapılması
 • Kanunen öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. İşlenen Kişisel Veri Türleri:

Aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileri işlenebilir:

 • Ad, soyadı, iletişim bilgileri
 • Adres bilgileri
 • Sipariş bilgileri
 • Ödeme bilgileri
 • Kullanıcı hesap bilgileri
 • Talep ve şikayetler

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Kişisel veriler, aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir:

 • Web sitemiz üzerinden yapılan üyelik ve sipariş işlemleri
 • İletişim formu ve diğer formlar aracılığıyla alınan bilgiler
 • Müşteri hizmetleri kanalları üzerinden alınan bilgiler

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi:

Kişisel veriler, işleme amaçlarına uygun olarak belirlenen süre boyunca saklanır. İşleme amaçları sona erdiğinde veya ilgili mevzuat gereği saklama zorunluluğu sona erdiğinde, veriler silinir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Veri İlgilisi Hakları:

KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerine tanınan haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak için veri sorumlusuna başvurabilirsiniz.

7. Kişisel Veri Güvenliği:

Doğuş Yatak & Baza, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

8. Değişiklikler:

Bu Aydınlatma Metni, güncel mevzuata uygun olarak güncellenebilir. Güncel versiyonu web sitemizden her zaman erişilebilir durumda olacaktır.

Bu Aydınlatma Metni’nin en son güncellendiği tarih: [Tarih]